درباره پیدایش نوروز باستانی ایران و مناسبت تاریخی آن داستا نها و روایات متفاوت بسیار است. در غالب این داستانها پیدایش نوروز به زمان پیشدادیان نسبت داده شده و از جمشید پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیا نگذار نوروز باستانی یاد گردید ه است. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه در مورد پیدایش عید نوروز